February 25, 2021

Employment contract with a director in Uzbek

____ сон МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИ

_____________ шаҳри                                                                                202__ “___” ___________

Корхона (мулкчиликнинг барча шаклларидаги ташкилот, муассаса, шу жумладан, уларнинг алоҳида таркибий бўлинмалари

_______________________________________________________________

(тўлиқ номи)

_______________________________________________________________

(фамилияси, исми ва отасининг исми тўлиқ)

номидан, кейинги ўринларда “Иш берувчи” деб аталади ва фуқаро (Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги бўлмаган шахс ҳам бўлиши мумкин)

_______________________________________________________________,

(фамилияси, исми ва отасининг исми тўлиқ)

кейинги ўринларда “Ходим” деб аталади, мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздик:

1. Меҳнат шартномасининг предмети

1.1. Иш берувчи “________________” (кейинги ўринларда – Жамият) директори лавозимида ишлашни таъминлаш, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги меҳнат қонунчилиги, маҳаллий меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларида назарда тутилган меҳнат шароитларини таъминлаш, Ходимнинг иш ҳақини ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда тўлашга мажбуриятини олади, ва Ходим иш берувчининг бошқаруви ва назорати остида ушбу Меҳнат шартномада белгиланган Жамият директорининг меҳнат функциясини шахсан бажаришга мажбурдир.

1.2. Ушбу Меҳнат шартномасида кўсатилган иш Ходим учун асосий иш жойи.

1.3. Ходимнинг иш жойи ___________________________ манзилида жойлашган.

1.4. Директор Жамият аъзоларининг умумий йиғилиши олдида жавоб беради.

1.5. Ходим Жамият ва унинг контрагентларига тегишли қонун билан муҳофаза қилинадиган сирларни (давлат, расмий, тижорат, бошқа) ва махфий маълумотларни ошкор қилмасликни ўз зиммасига олади.

2. Меҳнат шартномасининг амал қилиш муддати

 

2.1. Ушбу Меҳнат шартномаси Ходим ва Иш берувчи томонидан тузилган кундан бошлаб кучга киради.

2.2. Ишнинг бошланиш санаси: “__” __________ ____

2.3. Ушбу Меҳнат шартномаси номаълум муддатга тузилган.

3. Ходимга иш ҳақи тўлаш шартлари

 

3.1. Расмий иш ҳақи ходим учун ойига _______ (_____________) сўм миқдорида белгиланади.

3.2. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида назарда тутилган ҳолларда Иш берувчи рағбатлантирувчи ва компенсация тўловларини белгилайди (қўшимча тўловлар, нафақалар, бонуслар ва бошқалар).

4. Иш вақти ва дам олиш вақти. Дам олиш

 

4.1. Ходим учун қуйидаги иш вақти белгиланади – ______________________.

4.2. Бошланиш вақти: ____________________.

Ишнинг охири: ______________________.

4.3. Иш куни давомида Ходим дам олиш ва овқатланиш учун ________________________________ давомийлигидаги танаффусга эга, бу иш вақтида ҳисобга олинмайди.

4.4. Ходимга ҳар йили _____ (камида 15) иш кунли ҳақ тўланадиган таътил берилади.

5. Ходимнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари

 

5.1. Ходим қуйидаги иш вазифаларини виждонан бажариши шарт:

5.1.1. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, Жамият мулкининг парвариш билан ва унумли ишлатилиши, шунингдек молия-хўжалик фаолияти учун тўлиқ жавобгарликни ўз зиммасига олган ҳолда ишлаб чиқариш, хўжалик ва молия фаолиятини бошқариш.

5.1.2. Жамиятнинг молиявий-хўжалик ва ишлаб чиқариш фаолияти билан боғлиқ масалаларни ҳал қилиш.

5.1.3. Суд, арбитраж, давлат ва маъмурий органларда Жамиятнинг мулкий манфаатларини ҳимоя қилиш.

5.1.3. Жамият аъзоларининг умумий йиғилишини чақириш, Жамият аъзоларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талабларни кўриб чиқиш, ҳар бир аъзони рўйхатдан ўтган почта орқали аъзоларнинг умумий йиғилиши чақирилганлиги тўғрисида хабардор қилиш, Жамият аъзоларига маълумот ва материаллар юбориш, Жамият аъзоларининг умумий йиғилишини очиш, аъзолари умумий йиғилишининг баённомаларини юритишни ташкил қилиш, белгиланган муддатларда умумий йиғилишнинг барча иштирокчиларига баённомаларнинг нусхаларини юбориш ва амалдаги қонунчиликка ва Жамият Уставига мувофиқ бошқа мажбуриятларни бажариш.

5.2. Ходим мажбуриятлари:

5.2.1. Иш берувчининг мол-мулкини (шу жумладан, агар иш берувчи ушбу мулкнинг хавфсизлиги учун жавобгар бўлса, иш берувчига тегишли бўлган учинчи шахсларнинг мол-мулкини) асраб авайлаш.

5.2.2. Жамиятнинг тижорат сирини ташкил этувчи маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.2.3. Жамият аъзоларининг умумий йиғилишига иқтисодий фаолият режалари, йиллик ҳисоботлар ва балансларни, шунингдек фойда ва зарарларни тақсимлаш тўғрисидаги ҳисоботларни қонун ва жамият уставида белгиланган муддатларда тақдим этиш.

5.3. Ходим қуйидаги ҳуқуқларга эга:

5.3.1. Ушбу меҳнат шартномасида назарда тутилган иш билан таъминлаш.

5.3.2. Иш ҳақини уларнинг малакаси, меҳнат мураккаблиги, бажарилган ишларнинг миқдори ва сифатига мувофиқ ўз вақтида ва тўлиқ тўлаш.

5.3.3. Дам олиш, шу жумладан йиллик таътил, ҳафталик дам олиш кунлари, ишламайдиган таътил.

5.3.4. Ўз вакиллари орқали жамоа битимлар ва шартномалар тузиш.

5.3.5. Ўзбекистон Республикачи қонунчиликда кўрсатилган йуллар билан меҳнат ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш.

5.3.6. Шахсий ва жамоа меҳнат низоларини, шу жумладан иш ташлаш ҳуқуқини, Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигида белгиланган тартибда ҳал қилиш.

5.3.7. Ўзбекистон Республикасининг меҳнат қонунчилигида белгиланган тартибда меҳнат мажбуриятларини бажариши билан боғлиқ унга этказилган зарарни қоплаш ва маънавий зарарни қопланиши.

5.3.8. Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигида белгиланган тартибда ушбу Меҳнат шартномасини ўзгартириш ва бекор қилиш.

5.3.9. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган бошқа ҳуқуқлар.

6. Иш берувчининг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари

 

6.1. Иш берувчининг мажбуриятлари:

6.1.1. Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигига нормаларига, маҳаллий норматив ҳужжатларга, жамоа битим шартларига (агар мавжуд бўлса) ўз ичига олган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга риоя қилиш.

6.1.2. Ходимни ушбу меҳнат шартномасида назарда тутилган иш билан таъминлаш.

6.1.3. Ходимни асбоб-ускуналар, техник ҳужжатлар ва унинг иш вазифаларини бажариши учун зарур бўлган бошқа воситалар билан таъминлаш.

6.1.4. Ходимга тўланадиган иш ҳақини ўз вақтида ва тўлиқ тўлаш, шунингдек, Ички меҳнат интизомида белгиланган муддатларда бошқа тўловларни амалга ошириш.

6.1.5. Меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича давлат меъёрий талабларига жавоб берадиган хавфсизлик ва меҳнат шароитларини таъминлаш.

6.1.6. Ўзбекистон Республикасининг меҳнат қонунчилигида белгиланган тартибда меҳнат мажбуриятларини бажариши муносабати билан Ходимга этказилган зарарни, шунингдек маънавий зарарни қоплаш.

6.1.7. Меҳнат қонунчилиги ва меҳнат қонунчилиги нормалари, жамоа шартномалар (мавжуд бўлса), битимлар, маҳаллий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ўз ичига олган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган бошқа мажбуриятларни бажариш.

6.2. Иш берувчининг ҳуқуқлари:

6.2.1. Ходимни виждонан ва самарали ишлагани учун рағбатлантириш.

6.2.2. Ходимдан ушбу меҳнат шартномасида кўрсатилган меҳнат мажбуриятларини бажаришини, иш берувчининг ва бошқа ходимларнинг мол-мулкни парвариш килиш ва ички меҳнат интизомига риоя қилишни талаб қилиш.

6.2.3. Ходимни Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда интизомий ва моддий жавобгарликка тортиш.

6.2.4. Маҳаллий норматив қоидаларни қабул қилиш.

6.2.5. Ходим билан тузилган меҳнат шартномасини Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигида белгиланган тартибда ўзгартириш ва бекор қилиш.

6.2.6. Ходимнинг розилиги билан уни иш вазифаларига кирмайдиган индивидуал топшириқларни бажаришга жалб қилиш.

6.2.7. Ходимнинг розилиги билан уни бошқа ёки бир хил касбда (лавозимда) қўшимча иш ҳақи эвазига қўшимча ишларни бажаришга жалб қилиш.

6.2.8. Ўзбекистон Республикасининг амалдаги меҳнат қонунчилигида назарда тутилган бошқа ҳуқуқлардан фойдаланиш.

7. Томонларнинг жавобгарлиги

 

7.1. Меҳнат тўғрисидаги қонунларни ва меҳнат қонунчилиги нормаларини ўз ичига олган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни бузганликда айбдор бўлган томон, Ўзбекистон Республикаси меҳнат қонунчилигида белгиланган ҳолларда ва тартибда жавобгар бўлади.

8. Меҳнат шартномасини бекор қилиш

 

8.1. Ушбу Меҳнат шартномаси Ўзбекистон Республикасининг меҳнат қонунчилигида белгиланган асосларда бекор қилиниши мумкин.

8.2. Меҳнат шартномасининг бекор қилиниши иш берувчининг буйруғи билан Ўзбекистон Республикасининг амалдаги меҳнат қонунчилигида назарда тутилган асослар билан расмийлаштирилади.

8.3. Иш берувчининг Меҳнат шартномасини бекор қилиш тўғрисидаги буйруғи билан Ходим имзоси билан танишиши керак. Ходимнинг илтимосига биноан, Иш берувчи унга ушбу буюртманинг тегишли равишда тасдиқланган нусхасини беришга мажбурдир.

8.4. Ушбу Меҳнат шартномаси бекор қилинган кунида Иш берувчи Ходимга меҳнат дафтарчасини бериш ва у билан тўловларни амалга ошириши шарт.

9. Якуний қоидалар

 

9.1. Ушбу Меҳнат шартномасининг шартлари махфийдир ва ошкор этилиши таъқиқланади.

9.2. Ушбу Меҳнат шартномасининг шартлари иккала Томон учун ҳам қонуний мажбурий кучга эга. Ушбу Меҳнат шартномасига киритилган барча ўзгартиришлар ва қўшимчалар икки томонлама ёзма келишув билан расмийлаштирилади.

9.3. Ушбу Меҳнат шартномасини бажаришдан келиб чиқадиган Томонлар ўртасидаги низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги меҳнат қонунчилигида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

9.4. Ушбу Меҳнат шартномаси бир хил қонуний кучга эга бўлган икки нусхада тузилган, улардан бири Иш берувчида, иккинчиси – Ходимда сақланади.

Томонларнинг манзиллари ва имзолари:

Ходим:

________________________________

________________________________

________________________________

Манзили: _______________________

________________________________

________________________________

(сана, имзо)

Иш берувчи:

________________________________

________________________________

________________________________

Манзили: _______________________

________________________________

________________________________

(сана, имзо, муҳр)